Menu

VEDTÆGTER

Vedtægter for Ebeltoft Idrætsforenings Fodboldafdeling

 • 1 Afdelingens navn

Afdelingens navn er Ebeltoft Idrætsforenings Fodboldafdeling

 

 • 2 Formål

Afdelings formål er at dygtiggøre medlemmerne i fodbold.

 

 • 3 Tilhørsforhold

Stk. 1.  Afdelingen er en selvstændig afdeling, som er tilsluttet hovedforeningen Ebeltoft Idrætsforening og derfor, udover bestemmelserne i nærværende vedtægt, er forpligtet til at sikre at bestemmelserne i afdelingens vedtægter ikke er i strid med hovedforeningens vedtægter.

Stk. 2. Afdelingens formand repræsenterer afdelingen i Ebeltoft Idrætsforenings hovedbestyrelse.

Stk. 3. Afdelingen betaler et årligt medlemskontingentet til Hovedforeningen, som fastsættes af hovedbestyrelsen.

 

 • 4 Medlemsforhold

Stk. 1. I afdelingen optages såvel aktive som passive medlemmer, der betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Bestyrelsen kan beslutte at fritage et medlem for at betale kontingent i en kortere periode.

Stk. 2.  Afdelingen skal føre fortegnelse over såvel aktive (over og under 25 år) som passive medlemmer.  

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis vedkommendes handlinger er i strid med afdelingens vedtægter eller formål eller på anden måde skader afdelingens ry og omdømme.

 

 • 5 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Dato og sted fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til generalforsamling med mindst 14 dages varsel gennem foreningens hjemmeside eller ved annoncering.

Stk.3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskabet
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer, jf. § 8 stk. 1 og 2.
 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Stk.4. Medlemsforslag, som ønskes sat til afstemning, skal fremsættes og begrundes til formanden seneste en uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Stemmeret har medlemmer, der inden generalforsamlingen er fyldt 16 år, samt medlemmer under 16 år, hvor forældrene har stemmeret med 1 stemme pr. husstand.

Stk. 6. Det er muligt at stille op til valget til bestyrelsen uden at være tilstedet på generalforsamlingen, hvis kandidaten har meddelt sit kandidatur til bestyrelsens formand.

Stk. 7. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, jf. dog § 12 og 13. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot et medlem kræver det.

 

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet eller såfremt mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 10 medlemmer, fremsætter skriftlig begæring herom. Begrundet begæring om ekstraordinær generalforsamling skal stiles skriftlig til formanden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter modtaget begæring herom. Dagsordenen skal fremgå af annonceringen.

 

 • 7 Foreningens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed dog med begrænsning jf. § 3 og 13.

Stk. 2. Afdelingen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

 

 • 8 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år, dog således at 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer i lige år.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger endvidere mindst 2 suppleanter samt 2 revisorer for hvem valgperioden er 1 år.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af valgperioden indtræder suppleanten for den resterende del af dennes valgperiode. Når en suppleant indtræder, kan bestyrelsen beslutte at foretage ny konstituering, som gælder frem til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Senest 2 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Næstformanden er formandens stedfortræder.

Stk.5.  Afdelingens bestyrelse har ansvaret for at fremme afdelingens formål samt for at koordinere indsatsen med hovedbestyrelsen, medlemmerne og andre interessenter.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er dog forpligtet til at udarbejde referat fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 7. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte stående eller midlertidige udvalg til at løse specifikke og veldefinerede opgaver. Et medlem af bestyrelsen udpeges til at repræsentere bestyrelsen i nedsatte udvalg. De øvrige medlemmer udpeges blandt afdelingens medlemmer eller frivillige med særlige kompetencer. Et udvalg kan ikke indgå forpligtende aftaler for afdelingen.

 

 • 9 Tegningsregler

Stk. 1. Formanden tegner afdelingen overfor hovedbestyrelsen, myndigheder og andre eksterne parter. Bestyrelsen kan bemyndige et andet medlem af bestyrelsen til at tegne afdelingen i en konkret sag. 

Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved pantsætning eller salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlige hæfteser for dispositioner truffet af bestyrelsen.

 

 • 10. Økonomi

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder en aktivitetsplan og et budget som viser de forventede udgifter og indtægter forbundet med afdelingens aktiviteter herunder kontingent til hovedforeningen. 

Stk. 2. I tilfælde af underskud kan der søges om lån eller tilskud fra hovedforeningen.

 

 • 11 Regnskab

Stk. 1. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret 1/1 – 31/12.

Stk. 2. Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status og skal forelægges bestyrelsen forinden det fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 3. Kasseren har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne inden det forelægges for bestyrelsen. Revisorernes bemærkninger skal forelægges skriftligt.

 

 • 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Med undtagelse af § 1, 2, 3, 7 stk. 1 og 13 er det muligt at ændre vedtægten.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde forud for afholdelse af ordinær generalforsamling dog senest 1. februar.

Stk. 3. Vedtagelse af vedtægtsændringer kan ske ved simpel stemmeflerhed på to på hinanden følgende lovligt varslede generalforsamlinger med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum.

 • 13 Udmeldelse og Ophør

Stk. 1. Afdelingen kan kun opnå udmeldelse af Hovedforeningen eller opløsning efter forelæggelse af ønsket for denne. 

Stk. 2. I begge tilfælde kræves at 75 % af de afgivne stemmer, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst to og højst tre ugers mellem rum, stemmer for henholdsvis udmeldelse eller opløsning.

Stk. 3. Ved opløsning tilfalder afdelingens formue og ejendele hovedorganisationen Ebeltoft Idrætsforening.

 

Bestyrelsen 24. 03. 2017

Luk